2018-12-11 08:37   1339  

Передумови формування навичок письма у дітей

Автоматизовані рухи руки є кінцевим етапом складного процесу переведення усного мовлення в письмове. Цьому передує складна діяльність, що готує кінцевий етап. Процес письма має багаторівневу структуру, включає велику кількість операцій. У дорослої людини вони носять скорочений, згорнутий характер. При опануванні письма ці операції представляються в розгорнутому виді.

А.Р. Лурія в роботі "Нариси психофізіології письма" визначає наступні операції письма:

Письмо починається із спонукання, мотиву, завдання. Людина знає, для чого пише: щоб зафіксувати, зберегти на певний час інформацію, передати її іншій особі, спонукати когось до дії і т. д. Людина подумки складає план письмового висловлювання, смислову програму, загальну послідовність думок. Початкова думка співвідноситься з певною структурою речення. В процесі письма той, що пише, повинен зберегти потрібний порядок написання фрази, зорієнтуватися на тому, що він вже написав і що йому належить написати.

Кожне речення, яке належить записати, розбивається на слова, які його утворюють, оскільки на письмі позначаються межі кожного слова.

Однією із складових операцій процесу письма є аналіз звукової структури слова. Щоб правильно написати слово, потрібно визначити його звукову структуру, послідовність і місце кожного звуку. Звуковий аналіз слова здійснюється спільною діяльністю мовно-слухового і мовно-рухового аналізаторів. Велику роль при визначенні характеру звуків і їх послідовності в слові грає промовляння: гучне, пошепки або внутрішнє. Про роль промовляння в процесі письма свідчать багато досліджень. Так Назарова Л.К. провела наступний експеримент із дітьми I класу. Спочатку їм пропонується для письма доступний текст. Далі давався аналогічний за складністю текст при виключенні промовляння: діти в процесі письма закушували кінчик язика або відкривали рот. У цьому випадку вони робили помилок у багато разів більше, ніж при звичайному письмі.

На початкових етапах опанування навички письма роль промовляння дуже велика. Воно допомагає уточнити характер звуку, відрізнити його від схожих звуків, визначити послідовність звуків у слові.

Наступна операція - співвідношення виділеної із слова фонеми з певним зоровим образом букви, який слід віддиференціювати від усіх інших, особливо від схожих графічно. Для розрізнення графічно схожих букв потрібний достатній рівень сформованості зорового аналізу і синтезу, просторових уявлень. Аналіз і порівняння букви не є для першокласника простим завданням.

Наступна операція - моторна операція процесу письма - відтворення за допомогою рухів руки зорового образу букви. Одночасно з рухом руки здійснюється кінестетичний контроль. У міру написання букв чи слів кінестетичний контроль підкріплюється зоровим контролем, читанням написаного. Процес письма в нормі здійснюється на основі достатнього рівня сформованості певних мовних і немовних функцій: слухової диференціації звуків, правильної їх вимови, мовного аналізу і синтезу, сформованості лексико-граматичної сторони мовлення, зорового аналізу і синтезу, просторових уявлень.

Несформованість будь-якої з вказаних функцій може викликати порушення процесу опанування письмом, дисграфію.

Дисграфія обумовлена недорозвитком (розпадом) вищих психічних функцій, що здійснюють процес письма в нормі.

 Література:

Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. Логопедия. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680